Projekt Príležitosť pre každého k zvýšeniu úrovne gramotností.

    • Projekt „Príležitosť pre každého k zvýšeniu úrovne gramotností“

    • Miesto realizácie: Základná škola Kvačany 227

     Program: Operačný program Ľudské zdroje

     Doba realizácie: 09/2019 – 08/2021

     Typ projektu: dopytovo-orientovaný

     Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu a zlepšenie študijných výsledkov žiakov v oblasti matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti. Cieľovou skupinou sú žiaci, vrátane žiakov so ŠVVP a pedagogickí zamestnanci.

     Cieľ projektu bude napĺňaný prostredníctvom realizácie troch hlavných aktivít:

     1. Mimoškolská činnosť žiakov, zameraná na zvýšenie prírodovednej, matematickej, environmentálnej, jazykovej, IKT gramotnosti vrátane rozvoja podnikateľských zručností a ekonomického myslenia,
     2. Podpora rozvoja kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov prostredníctvom pedagogických klubov a vzdelávaním pedagogických zamestnancov,
     3. Riadenie a koordinácia projektu.

     Celkové náklady projektu sú vo výške 175 503,12 EUR. Projekt je podporený v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, prostredníctvom fondu ESF – Európsky sociálny fond, vo výške 166 727,96 EUR, náklady školy sú vo výške 8 775,16 eur, čo je spolufinancovanie vo výške 5%.

     Riadiacim orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Sprostredkovateľským orgánom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

     Tento projekt sa realizuje vďaka podpore 

     z Európskeho sociálneho fondu

     a

     Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 

     v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

     www.esf.gov.sk                     www.minedu.sk