• Dopravné za marec - jún 2020

     • Vážení rodičia, v dňoch 9.7. - 10. 7. 2020 Vám na účty bude zaslané dopravné za mesiace marec - jún 2020.

     • Oznam

     • Vedúca Školskej jedálne oznamuje rodičom stravujúcich sa detí, že v termíne od 13.7. do 17.7. 2020 sa  môžu informovať o vyúčtovaní stravného za školský rok 2019/2020. Informovať sa môžu osobne v školskej jedálni alebo telefonický na čísle 0902/593 012  v čase od 8,00 do 14,00 hod.

     • IUVENTA vyhlasuje výzvu pre žiakov škôl zapojených do Školy bez nenávisti!

     • Obdobie pandémie koronavírusu si všetci budeme pamätať ako obdobie obmedzení, strachu a sociálnej izolácie. Na druhej strane nám toto obdobie umožnilo prejaviť svoju solidaritu a zodpovednosť voči sebe a ostatným.

      Táto výzva je príležitosť pre teba, aby si ukázal svetu, komu a ako si pomohol/a počas koronakrízy.

      Ako sa môžeš zapojiť do výzvy?

      · Natoč krátke video (do minúty), nakresli niečo na výkres min. A3, alebo napíš text na papier min. A4.

      · Svoje dielo pošli koordinátorke programu Škola bez nenávisti na tvojej škole – Mgr. Eliške Jariabkovej (eliska.jariabkova@zskvacany.sk) do 1.7.2020 (nezabudni napísať svoje meno a priezvisko a názov diela).

      · Počkaj na vyhlásenie víťazov, ktoré bude 13.7.2020.

      Dielo môže vytvoriť jeden žiak alebo aj celá trieda, prípadne jeden žiak za pomoci spolužiakov. Ceny súťaže budú určené pre celú triedu. Komisia vyberie jedno dielo za 1. stupeň základných škôl, jedno za 2. stupeň základných škôl a jedno za stredné školy.

      Výherca v súťaži môže získať jednu z nasledovných cien:

      Teambuildingová aktivita pre triedu, ktorú žiak navštevuje, realizovaná dvomi lektormi

      3 rôzne spoločenské hry pre celú triedu

      Tašky pre celú triedu s logom Škola bez nenávisti.

      Dôležité! Pre zapojenie sa do výzvy je potrebný súhlas zákonného zástupcu so spracovaním osobných údajov žiaka. Súhlas je potrebné odovzdať koordinátorovi programu Škola bez nenávisti – Mgr. Eliške Jariabkovej. Súhlas so spracovaním osobných údajov nájdete ako prílohy v štatúte výzvy na: https://www.iuventa.sk/files/statut%20vyzva%20sbn.pdf

      Koordinátor programu Škola bez nenávisti Mgr. Eliška Jariabková pošle kontaktnej osobe v IUVENTE Mgr. Izabele Lare Kurtek súhlas spolu s dielom do 1.7.2020.

      Víťazov vyhlásime 13.7.2020 a ceny udelíme v septembri 2020.

     • Stretnutia rodič – žiak – učiteľ

     • Milí rodičia,

      blíži sa čas hodnotenia polročnej práce našich žiakov. Aj vy ste s nimi prežili 13 týždňov výnimočného vzdelávania, a preto aj váš názor na prácu detí považujeme za dôležitý.  Učitelia  do  21.6.2020 (nedeľa) zverejnia návrhy hodnotenia 2.polroka šk.r. 2019/2020 v elektronickej žiackej knižke v súlade  s Usmernením na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020, podpísaným ministrom školstva Branislavom Gröhlingom 4.4.2020 .

      V čase mimoriadnej situácie nebolo možné organizovať konzultácie s rodičmi, preto navrhujeme rodičom, ktorí budú mať potrebu rozprávať s učiteľmi jednotlivých predmetov, aby využili možnosť pohovorov učiteľ – žiak – rodič s cieľom získať objektívnejší pohľad na prácu žiaka. Nemáme veľa času, ale ponúkame túto príležitosť pre 2. stupeň v čase od 22. do 24. júna 2020.  1. stupeň a ŠpT poskytne konzultácie dňa 22. 6. 2020 v čase od 11.30 h do 16.00 hMôžete sa prihlásiť u vyučujúcich cez edupage na 20-minútové konzultácie tak, ako zvyčajne. Pedagogická rada hodnotiaca druhý polrok sa uskutoční 25.6.2020.

      Chceme sa rodičom poďakovať za vašu podporu  v týchto ťažkých chvíľach a za ochotu hľadať a vytvárať riešenia novovzniknutých situácií tak, aby vzdelávanie našich detí napredovalo a aby sa nám spoločne podarilo dosiahnuť čo najlepší výsledok.

     • Oznam

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Veríme, že s mnohými z vás sa stretneme už o niekoľko dní, harmonogram vyučovania ste si už podrobne preštudovali a na Fenomény sveta sa tešíte.

      Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR vydal usmernenie vo veci znovuotvorenia druhého stupňa základných škôl a stredných škôl. Samozrejme, väčšina povinností a prípravy je na strane školy, no niektoré sú na strane žiakov a ich zákonných zástupcov. Prosím, venujte pozornosť nasledovným informáciám:

      1) pri prvom vstupe do budovy školy musí žiak odovzdať čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (stiahnuť tu vyhlasenie_k_nastupu_ziakov.docx). Musí byť podpísané zákonným zástupcom žiaka. Musím vás upozorniť, že uvedenie nepravdivých skutočností, prípadne dodatočné zatajenie zmien v zdravotnom stave je správny delikt, ktorý rieši príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva. Rovnako je správnym deliktom zo strany školy, ak do vyučovacieho procesu pustí žiaka bez odovzdaného čestného vyhlásenia. UPOZORŇUJEM, že žiak, ktorý čestné vyhlásenie pri prvom nástupe do školy nedonesie, nemôže byť do budovy školy vpustený. V pondelok, 22. júna bude možné do budovy školy vojsť len hlavným vchodom, kde budú poverení zamestnanci čestné vyhlásenia zbierať. Prosím, nezabudnite na to. Ak žiak nastúpi v iný deň ako pondelok (trebárs aj len na jeden deň), informujte o tejto skutočnosti triedneho učiteľa. Aj v tom prípade platí povinnosť, aby žiak pri prvom nástupe do školy vyhlásenie doniesol. Prosím, nezabudnite na to, aby sme predišli problémom.

      2) Ďalšie oznamy: screening teploty nie je povinný, školy ho môžu realizovať len námatkovo. Počas vyučovania žiaci a učitelia nemusia mať rúška, no v autobusoch pri ceste do školy cestujúci  musia mať prekryté horné dýchacie cesty - prosíme, aby žiaci mali rúško k dispozícii.

      3) výdaj stravy - do jedálne môžu vstúpiť len stravníci s prihláseným obedom v čase, ktorý im bude určený. Prosíme o dodržiavanie harmonogramu výdaja obedov, nakoľko máme povinnosť zabezpečiť, aby sa nestretli interní a externí stravníci a aby boli dotykové plochy pravidelne dezinfikované.

      4) telovýchovné zariadenia: v rámci vyučovania nie je možné využívať vnútorné telovýchovné zariadenia (telocvičňa), len exteriérové športoviská.

      5) školy sú povinné zverejniť nasledovný oznam: "Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy."

      Ak budete mať nejaké otázky, pokojne nás kontaktujte – 0911 160 027

      S pozdravom M.Rypáková

     • Čítame Kukučína

     • Pri príležitosti 160. výročia narodenie Martina Kukučína sa piataci zapojili do výzvy Orava, Liptov číta Kukučína. 8 žiakov v školskej knižnici s triednym pánom učiteľom a 3 žiaci doma čítajú humornú poviedku Rysavá jalovica.

     • Oznam rodičom a žiakom

     • Na základe rozhodnutia ministra školstva pozývame od 22.06.2020 všetkých žiakov späť do školy. Pripravili sme pre Vás zaujímavý týždeň - Fenomény sveta s témou Vzduch, ktoré budú mať inú organizačnú štruktúru ako doteraz. Vytvorili sme aj priestor pre zhodnotenie dištančného vzdelávania a   upevnenie vašich novonadobudnutých IKT zručností. Prosíme rodičov o spätnú väzbu vyplnením  prihlasovacieho formuláru Zisťovanie záujmu o nástup do školy. Vo formulári bude priestor aj na prihlásenie dieťaťa do školskej jedálne.  Žiaci si do školy donesú iba prezuvky, zošit a písacie potreby.

      viac info tu  oznam_rodicom_.docx​​​​​​​

     • OZNAM - podmienky otvorenia školy od 1. 6. 2020

     • Milí rodičia,
      na základe rozhodnutia ministra školstva (www.minedu.sk/data/att/16393.pdf), v spolupráci so zriaďovateľom a s ohľadom na personálne, materiálne a priestorové možnosti sme vypracovali
      organizačné podmienky otvorenia našej školy:

      • od 1. júna bude naša škola otvorená len pre žiakov 1.-5. ročníka.
      • žiaci 6. - 9. ročníka zostávajú doma a naďalej prebieha dištančné vzdelávanie podľa zmeneného rozvrhu platného od 5.5.2020 ( https://zskvacany.edupage.org/ )
      • žiaci budú prichádzať do školy v čase od 6:50 hod. do 7:15 hod. cez hlavný vchod jednotlivo a s odstupom;
      • do budovy nesmú vchádzať zákonní zástupcovia detí;
      • vo vestibule budú poverení zamestnanci každý deň všetkým žiakom a zamestnancom merať teplotu a budú im dezinfikovať ruky;
      • začiatok vyučovania je o 7:25 hod., po tomto termíne sa budova školy uzamyká;
      • do budovy počas prevádzky školy, nesmie nikto vchádzať (okrem zamestnancov školy);
      • koniec vyučovania bude podľa tab.

      Časový harmonogram vyučovania, ŠJ a ŠKD


                                 Vyučovanie           ŠJ                   ŠKD

      1. trieda          7.25 h – 11.15 h     11.30 h       11.15 h – 15.00 h


      2. trieda           7.25 h – 11.15 h    11.50 h       11.15 h - 15.00 h


      3. trieda           7.25 h – 11.15 h     12.05 h      11.15 h – 15.00 h


      4. trieda           7.25 h - 11.15 h      12.20 h       11.15 h – 15.00 h


      5. trieda           7.25 h – 12.45 h     12.50 h -


      ŠPT                  7.25 h - 11.15 h      12.35 h         11.15 h – 12.45 h

      • po skončení vyučovania tí, čo nepôjdu na obed do ŠJ odchádzajú domov, rodič si dieťa vyzdvihne vonku pred budovou školy alebo dieťa odchádza spojovým autobusom. (Autobusy budú chodiť od 1.6.2020 ako v čase školského vyučovania).
      • Deti pôjdu na obed v sprievode vychovávateľky ŠKD;
      • činnosť ŠKD bude do 15:00 hod. Rodičia budú čakať svoje deti pred budovou školy alebo deti pôjdu spojovým autobusom;
      • rodič doručí najneskôr v deň nástupu do školy Vyhlásenie o zdravotnom stave.  Bez Vyhlásenia dieťa nebude prijaté do školy. vyhlásenie – https://www.minedu.sk/data/att/16397.pdf
      • Škola zabezpečila dezinfekčné prostriedky, rodičov žiadame, aby dieťaťu zabezpečil do školy 2 ks ochranných rúšok a bežné osobné hygienické potreby. Vzhľadom k tomu, že pavilón telocvične neotvárame, žiaci si nemusia nosiť športový úbor.

      Tešíme sa na Vás! 

       

     • Vytvorenie rodičovského konta

     • Žiadame rodičov, ktorí majú záujem o vytvorenie rodičovského prístupu do elektronickej žiackej knižky, aby e-mailom na adresu školy (zskvacany@gmail.com) poslali žiadosť o jeho vytvorenie, ktorá bude obsahovať používanú e-mailovú adresu rodiča. 

      Následne po vložení ich e-mailovej adresy do ASC agendy školy im bude e-mailom zaslaný postup, ako si tento prístup aktivovať.

      Ďakujeme za spoluprácu.

    • Deň matiek
     • Deň matiek

     • Milé mamičky, druhú májovú nedeľu slávime Deň matiek.

      Vaše deti Vás aj touto cestou chcú pozdraviť, potešiť a poďakovať Vám za Vašu každodennú starostlivosť a trpezlivosť, ktorú od Vás s láskou dostávajú.

      Zároveň ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa do Výzvy školy aktívne zapojili a prekonali všetky obtiaže spojené s prípravou, realizáciou a technickým zvládnutím svojho osobného pozdravu. Vážime si vašu iniciatívu a zodpovednosť.

      Pozrite si pozdravy od detí kliknutím na nasledujúci odkaz: 

     • Rozvrh platný od 5.5.2020

     • Vážení rodičia a žiaci, pedagógovia dnes na online pracovnej porade prijali nový rozvrh, ktorý vypracovali na základe doporučenia MŠVVaŠ a bude platný od 5.5.2020.

      Žiaci 1. - 3. roč. budú mať 10 h týždenne

      Žiaci 4. roč. - 11 h týždenne

      Žiaci 5. roč. - 14 h týždenne

      Žiači 6. - 9. roč. - 15 h týždenne, pričom sa sústredíme na tie najdôležitejšie predmety.

      Prajeme Vám veľa vytrvalosti na ceste vzdelávania do konca školského roka.

      Uvedený rozvrh nájtede v Rozvrh.

    • Výzva
     • Výzva

     •  Milí žiaci,
      v súčasnosti všetci pracujeme v špeciálnom režime. Získavame skúsenosti, ktoré radíme k novým životným zručnostiam. Kalendár prichádzajúcich dní nás upozorňuje i na tie , ktoré sú významné a zaslúžia si viac našej pozornosti a škola ich každý rok ozvláštňuje určitými školskými aktivitami. Takýmto dňom je Deň matiek, kedy sa vzdáva úcta matkám a materstvu. Je čas povedať našim mamám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú. Vyjadrime im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás každý deň s láskou robia. Keďže Vy ste sa teraz všetci mimoriadne skamarátili s IT technológiami, chceme tento priaznivý stav využiť. Vyhlasujeme Výzvu na nahrávku blahoželania ku Dňu matiek.
      Môže to byť akákoľvek forma podľa Vašich preferencií – básnička, blahoželanie, pesnička, hra na hudobný nástroj... .
      Súbor môže byť ako video, zvuk, obrázok alebo text. V prílohe Vám posielame presný postup, ako nahrávku uložíte a pošlete svojmu triednemu učiteľovi najneskôr do utorka 5.5.2020 (berte to ako tvorivú úlohu na predĺžený víkend, kedy neučíme a budete môcť realizovať svoj dobrý originálny nápad). Mladším žiakom možno pomôžu pri nahrávaní rodičia, starším súrodenci či kamaráti. Poslané práce vyhodnotíme a uverejníme ich na stránke školy vo forme Vášho blahoželania svojim mamám.

      Tešíme sa na Vašu kreativitu a na Vaše umelecké výkony.

      navod_Den_matiek.pdf

     • Učebné pomôcky od firmy Daffer

     • Vážení rodičia, kliknutím na nasledujúci link si môžete objednať školské pomôcky a sady školských pomôcok.

     • Hodnotenie žiakov Základnej školy v Kvačanoch v druhom polroku školského roka 2019/2020

     • Prijatý postup je v súlade s Usmernením na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020, podpísaným ministrom školstva Branislavom Gröhlingom 4.4.2020 .
      Pedagógovia školy rešpektujú pri priebežnom i záverečnom hodnotení tu popísané pravidlá ( viď Príloha č.1).
      Riaditeľka školy ich zverejňuje po prerokovaní v Pedagogickej rade školy pri ZŠ v Kvačanoch, ktorá sa uskutočnila formou online konferencie dňa 16.4.2020.

      Odsúhlasený spôsob hodnotenia :
      1. Záverečné hodnotenie žiakov 1. ročníka bude formou slovného hodnotenia .


      2. Záverečné hodnotenie žiakov v ročníkoch 2.- 9. bude rešpektovať
      priorizovanie predmetov v troch kategóriách podľa dôležitosti :
       Vysoká priorita: slovenský jazyk a literatúra, matematika, anglický jazyk
       Stredná priorita: prírodovedné a spoločenskovedné predmety
       Nízka priorita: výchovné predmety


      3. Vychádzajúc z bodu 2. výchovné predmety nebudú hodnotené známkou a na vysvedčení bude uvedené „absolvoval/ absolvovala“.


      4. Predmety vysokej a strednej priority budú hodnotené známkou s prihliadnutím na klasifikáciu žiaka v prvom polroku školského roka.
      a) Ak žiak v priebehu druhého polroka pred i v rámci dištančného vzdelávania pracoval štandardne, známka bude v súlade s klasifikáciou v prvom polroku.
      b) Ak žiak pracoval iniciatívne, dochvíľne a s ochotou, vyučujúci môže oceniť jeho zodpovednosť a známku z prvého polroka o stupeň zlepšiť.
      c) Ak sa žiak do dištančného vzdelávania zapájal len príležitostne (a triedny učiteľ má prostredníctvom kontaktu s rodičmi overené, že technické podmienky pre prácu na zadávaných úlohách má dostatočne vytvorené), úlohy plnil povrchne a oneskorene, vyučujúci môže známku z predmetu po konzultácii s rodičmi a po rozbore sebahodnotenia žiaka o stupeň zhoršiť.

      5. Keďže v čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania, túto možnosť pri uvedených žiakoch budeme realizovať.
      Preskúšanie bude možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhodne pedagogická rada.

      V Kvačanoch 20.04.2020 Mgr. Mária Rypáková

      Priloha_c.1.pdf

     • OZNAM

     • Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch oznamuje rodičom stravujúcich sa detí, že netreba uhrádzať stravné na nasledujúce mesiace : apríl, máj, jún. O vyúčtovaní stravného Vás budeme informovať začiatkom letných prázdnin.

     • Oznam

     • Po prerokovaní so zriaďovateľom školy dávame na vedomie informáciu, že školská jedáleň pri Základnej škole v Kvačanoch nebude v mimoriadnej prevádzke  od 3.4.2020  z  dôvodu neefektívnej prevádzky zariadenia za súčasných organizačných  podmienok.

  • Kontakty

   • 37813455
   • 2021669771
   • Základná škola
   • zskvacany@gmail.com
   • 044/5597308, 0911 160 027
   • Kvačany 227 032 23 Liptovská Sielnica
 • Fotogaléria

  • Rozlúčka so šk.rokom 2019/2020
  • Maškarný ples ŠKD
  • Valentínska pošta
  • Fenomény sveta Slnko
  • Cesta k úspechu 1. polrok
  • Lyžiarsky výcvik 26. - 31. 1. 2020
  • Holuby - Trenčín
  • Po stopách zveri
  • Kapustníčkovanie v škole s besiedkou pri stromčeku
  • Snehová kráľovná - muzikál
  • Žilina
  • Ok Stolný tenis