• Profil školy

     1. Hodnoty školy, ktoré uznávame

     Poskytovať žiakom našej školy taký výchovný a vzdelávací program, v ktorom budeme

     - pomáhať žiakom rásť morálne, intelektuálne a emocionálne

     - veriť v hodnotu a dôstojnosť každého jednotlivca

     - rešpektovať právo každého žiaka na maximálny rozvoj jeho osobnosti

      

     Veríme , že táto vízia školy je objektívnym pomenovaním smeru, na ktorý sa orientujeme a snažíme sa ho v každodennom živote rozmieňať na čiastkové ciele, ktoré sú vyjadrené v pláne školy schválenom na tento školský rok .Vízia vyplýva z Koncepcie výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike na najbližších 15 až 20 rokov (Milénium) a vychádza z dôkladného poznania podmienok výchovy a vzdelávania v našej škole.

      

     II.  Východiská rozvoja školy

     Úspešný priebeh každého školského roka predpokladá samostatný, aktívny a tvorivý prístup vedenia školy, učiteľov, vychovávateľa a ostatných zamestnancov školy k úlohám konkretizovaných v mesačných plánoch a pravidelne hodnotených na mesačných pracovných poradách.
     Všetko naše úsilie je zamerané na vytváranie kvalitnej klímy školy. Chápeme ju ako súhrn pojmov, ktoré sa podieľajú na celkovej kvalite prostredia našej organizácie.                
     Je utváraná štyrmi zložkami :

     - Ekologické prostredie školy: materiálne, fyzikálne a estetické kvality školy ako životného a pracovného prostredia pre všetky tu pôsobiace osoby a skupiny

     - Spoločenské prostredie školy: kvalita a kompetencie osôb a skupín, z ktorých sa

     organizácia skladá (žiaci, učitelia a rodičia), zvlášť kvalita a kompetencie osôb vo

     vedení školy

     - Sociálny systém školy: spôsob komunikácie a kooperácie, zafixované vzorce

     vzťahov a obvyklého chovania vo vnútri skupín a medzi skupinami

     - Kultúra školy: systém viery, hodnotových priorít, poznávacích a hodnotiacich

     prístupov a verejnej mienky, ktoré v škole existujú, prevládajú, alebo sa požadujú ako

     cieľové.

     Výchovno-vzdelávacia činnosť sa prelína a tvorí celok, ktorý z hľadiska zamerania jednotlivých cieľov obsahuje ciele zamerané na základné vzdelanie :

     1.      snažiť sa o duchovnú vyspelosť žiakov

     2.      vychovávať žiakov k vzájomnej láske a úcte, vychovávať a vzdelávať žiaka    

              pre jeho celkovú budúcnosť

     3.      dosiahnuť u žiaka čo najvyššiu úroveň vedomostí, zručností a návykov

     4.      viesť k samostatnosti a osobnej zodpovednosti za úroveň svojich vedomostí,  

              zručností a návykov

     Priority školy :

     Zameranie školy na environmentálnu výchovu už prirodzene vyplýva z prostredia, v ktorom je škola situovaná, zo zloženia skupiny detí, ktoré školu navštevujú.

     Ďalšou prioritou je vyučovanie cudzieho jazyka od 1. ročníka. Vyučujeme jazyk anglický od 1. ročníka. Druhý cudzí jazyk vyučujeme od 6. ročníka. Na základe rozhodnutia väčšiny rodičov žiakov 6. ročníka je ním nemecký jazyk.

     Podporujeme uplatňovanie prvkov ITV ako vhodných metód na zavedenie mozgovo-súhlasného učenia. Citlivo a tvorivo  reagujú na potreby detí preventívnou osvetou alebo formou priamej pomoci. Veď celoživotné pravidlá ITV ako dôveryhodnosť, aktívne počúvanie, úcta, pravdivosť a najlepší osobný výkon sú súčasťou plánu každého triedneho učiteľa. Veríme (a v rámci školských možností budeme pre to robiť maximum), že každé dieťa musí mať :

     - Človeka, ktorý ho miluje

     - Pocit istoty, zázemie rodiny a priateľov

     - Možnosť nadobúdať  zdravé sebavedomie

     - Pozitívny vzor

     - Možnosť rozvíjať svoje schopnosti

      

     III. Dlhodobé ciele školy

     - Humanizácia výchovno – vzdelávacieho procesu

     - Zameranie na environmentálnu výchovu

     - Práca s počítačom – rozvoj užívateľských zručností

     - Rozvoj komunikačných schopností žiakov v cudzom jazyku