• Podpora inkluzívnosti

    • Miesto realizácie: Základná škola Kvačany 227

     Program: Operačný program Ľudské zdroje

     Doba realizácie: 01/2018 – 12/2020

     Hlavným cieľom projektu je zlepšenie študijných výsledkov vo vzdelaní všetkých žiakov, vrátane žiakov so ŠVVP a vytvorenie vhodných podmienok pre vzdelávanie s dôrazom uplatňovania rovnakého prístupu ku vzdelaniu, čo povedie ku zabráneniu predčasného ukončovania školskej dochádzky.

     Tento cieľ je napĺňaný prostredníctvom tímu odborníkov - špeciálneho pedagóga a asistenta učiteľa, ktorí pomáhajú bežným žiakom a žiakom so ŠVVP integrovať sa a tak sa stať súčasťou školského prostredia, odstraňovať sociálno-patologické javy, skvalitnia diagnostikovanie a rediagnostikovanie žiakov s cieľom predchádzať a zmierňovať negatívny vplyv vývinových porúch a iného znevýhodnenia, ktoré by mohlo mať za následok školskú neúspešnosť žiakov. Cieľovou skupinou projektu sú všetci žiaci ZŠ vrátane žiakov so ŠVVP.

     Celkové náklady projektu sú vo výške 82 980,00 EUR. Projekt je podporený v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, prostredníctvom fondu ESF – Európsky sociálny fond, vo výške 78 831,00 EUR, náklady školy sú vo výške 4 149,00 eur, čo je spolufinancovanie vo výške 5%.

     Riadiacim orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Sprostredkovateľským orgánom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

     "Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu

     a Európskeho fondu regionálneho rozvoja, v rámci Operačného programu Ľudské zdroje."

     odkazy na webové stránky:

     http://www.esf.gov.sk

     http://www.minedu.gov.sk