• Prezentácia programu "Škola bez nenávisti"

   20.02.2020 14:50
   V utorok 18.2.2020 prebehla na našej škole prezentácia programu "Škola bez nenávisti" a akčného plánu školy za prítomnosti žiakov II. stupňa, rodičov, zamestnancov školy a členov Iuventy - regionálna koordinátorka pre Trenčiansky kraj Ing. Dana Gavalierová a riaditeľ Odboru podpory práce s mládežou Mgr. Rastislav Haľko.

    
  • ŠKOLA BEZ NENÁVISTI – DECEMBER

   09.01.2020 12:37

   V priebehu decembra nám Iuventa zaslala Výstupy prieskumu 1. ročníka programu „Škola bez nenávisti“ po I. audite. Vypracovali ich PhDr. Viera Žúborová, PhD, Mgr. Andrea Cox, Ing. Ján Smatana a Mgr. Lenka Mihalicová. Novembrový elektronický dotazník vyplnilo 26 rodičov, 18 učiteľov a 84 žiakov z II. stupňa.

   Ďakujeme všetkým, ktorí si našli čas na vyplnenie dotazníka, a tak našej škole pomohli objaviť naše slabé a silné stránky, ako aj ohrozenia a príležitosti na ďalší rozvoj.

   Súčasťou výstupov z prieskumu boli aj nasledujúce riadky:

   „Na základe odpovedí žiakov musíme skonštatovať, že téma šikany rezonuje nielen zo strany učiteľov, ale aj zo strany žiakov. Žiaci reagujú na otázky veľmi rozpačito, a väčšinovo sa dávajú do tzv. stredovej pozície (ani súhlasím – ani nesúhlasím), čo znamená že sa buď nechcú vyjadriť na danú tému, alebo nie sú si istý svojim vlastným názorom. Pri priamych otázkach ohľadne šikany boli už samotní žiaci konkrétnejší, a v mnohom sa zhodovali s odpoveďami zamestnancov školy. Najčastejšie je podľa samotných žiakov šikana vytváraná v rámci školského prostredia (medzi žiakmi v triede 63,10% alebo medzi žiakmi iných tried 84,52%).

   Celkovo rodičia sú spokojní s informovaním ako aj prístupom k ich deťom v rámci školy. Osobne si nemyslia, že ich dieťa v škole je vystavené šikane, skôr tieto informácie nepovažujú za overiteľné, nevedia posúdiť, alebo sa s tým nestretli. Ich informovanosť o preventívnych programoch je na slušnej úrovni, no mohla by byť určite aj o čosi vyššia.

   Zamestnanci školy sú motivovaní a ochotní vytvárať také podmienky, aby v rámci školy boli postupne eliminované dôvody a vplyv šikany a diskriminácie. Učitelia a vedenie školy aktívne spolupracujú v rámci prevencie s rôznymi aktérmi, najčastejšie však s CPPPaP, policajným zborom a s rodičmi, čo je snaha viesť žiakov k vytváraniu vlastných nástrojov. Vnímajú výraznú snahu vedenia školy vytvárať príležitosti pri zvyšovaní svojho vzdelávania a odbornej činnosti v problematike ľudských práv rôznymi spôsobmi. Vo všeobecnosti odpovede naznačujú, že škola pôsobí ako súdržná komunita. Možná súdržnosť školy, ako aj ich nasadenie smerom k riešeniu tejto problematiky je fakt, že chápu aký problém znamená šikana a diskriminácia. Šikanu a diskrimináciu vnímajú ako problém, a je to viditeľné aj na ich odpovediach a všímavých reakciách na niektoré typy diskriminácie, zosmiešňovania a podobne negatívnych typov správania. Škola podľa zamestnancov sa snaží vytvárať podmienky tak, aby eliminovali šikanu a diskrimináciu, prípadne zavádzali mechanizmus k jej prevencii. Veľkú váhu práce majú samotní učitelia na hodinách, či s rodičmi žiakov ktorí boli zapojení do incidentu.“

  • ŠKOLA BEZ NENÁVISTI – november

   09.01.2020 12:48

   Druhá časť trojfázového vzdelávania prebehla v rámci prípravnej, realizačnej a hodnotiacej fázy nášho malého projektového zámeru pod názvom „Odvaháci“. Hlavným cieľom bol podporiť u žiakov rozvoj odvahy, spolupráce, priateľstva a aktívneho záujmu o dianie okolo seba, a to prostredníctvom súrodencov superhrdinov Odvahákov a odznakmi odvaháčikmi. Veľké ďakujem tu patrí hlavne Z. Chelbíkovej, J. Valovi a P. Cabanovi, no aj I. Gálovej, A. Kojšovi, N. Galicovej, Z. Krajčovej, P. Klockovi, P. Perunovi a K. Chlebíkovej. Rovnako sme vďační aj za aktívnu účasť žiakov 1. - 4. roč. a za ústretový prístup všetkých pedagógov.

   Napokon tretia fáza spomínaného vzdelávania prebehla znova v Terchovej počas celého víkendu, kde sme vyhodnocovali naše uskutočnené projektové zámery a získali sme mnoho ďalších informácií a inšpirácií.

   Ku koncu novembra sme sa vybrali do Bratislavy na celodenné stretnutie pre školské realizačné tímy za odporúčanej účasti riaditeľov škôl, koordinátorov a žiakov. Za našu školu sa programu zúčastnili: Mgr. Ľubomíra Trnovská, Mgr. Eliška Jariabková, Zuzana Chlebíková, Peter Caban.

   O programe Škola bez nenávisti (konkrétne z Infodňa v BA) je možné pozrieť si aj reportáž z televíznych novín:

   https://videoarchiv.markiza.sk/video/televizne-noviny/epizoda/25871-televizne-noviny/14-skola-bez-nenavisti

  • ŠKOLA BEZ NENÁVISTI – október

   09.01.2020 12:35

   V októbri sa od piatku do nedele koordinátroka, zástupca a 2 žiaci zúčastnili prvej časti trojfázového akreditovaného vzdelávania v Terchovej pod názvom „Projekt je zmena“ Cieľom tohto vzdelávania je poskytnutie informácii o projektovom manažmente, tímovej práci, prezentácii a účasti v oblasti práce s mládežou. Dôležitou súčasťou tejto víkendovky bolo vytvorenie malého projektového zámeru, ktorý následne bolo potrebné do 6 týždňov zrealizovať. Zároveň v tomto mesiaci prebiehal na škole aj Interný audit prostredníctvom vypĺňania elektronických dotazníkov pre rodičov všetkých žiakov školy, pre žiakov na II. stupni a pre pedagogických zamestnancov a nepedagogických odborných zamestnancov školy.

    

  • ŠKOLA BEZ NENÁVISTI– september

   09.01.2020 12:29

   Prvé pracovné úvodné stretnutie sa uskutočnilo v Žiline. Bolo určené koordinátorom programu, kde sa dozvedeli podrobné informácie o programe.

   Taktiež sa naša koordinátorka zúčastnila workshopu na tému Nové trendy a prístupy v práci s mládežou.

   Ďalej sme v tomto mesiaci vytvorili realizačný tím školy, ktorého hlavnou úlohou je pomáhať pri plánovaní a realizovaní Akčného plánu, čiže aktivít programu Škola bez nenávisti v kalendárnom roku 2020. Bolo odporúčané, aby školský tím pozostával min. z 5 členov (2 pedagógovia – koordinátor a zástupca, 2 žiaci, 1 ďalší dospelý člen – napr. rodič). Za našu školu je realizačným tím školy tvorený Mgr. Eliškou Jariabkovou, Mgr. Antoniou Matuškovou, Ing. Monika Kostolnou, Zuzanou Chlebíkovou a Petrom Cabanom.