Projekt ‘Školská a rovesnícka mediácia ako nástroj prevencie šikanovania a ďalších sociálnopatologických javov

  • Školská a rovesnícka mediácia ako nástroj prevencie šikanovania a ďalších sociálnopatologických javov

   27.04.2021 07:50

   Ave ProsperitA realizuje a organizuje projekt 

   „Školská a rovesnícka mediácia ako nástroj prevencie šikanovania a ďalších sociálnopatologických javov“

   „Projekt ‘Školská a rovesnícka mediácia ako nástroj prevencie šikanovania a ďalších sociálnopatologických javov’ je podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.
    

   V rámci projektu prebehnú stretnutia s pedagogickými a odbornými zamestnancami a stretnutia s žiakmi škôl zamerané na sociálne a komunikačné zručnosti.

    

   Lektori

   PhDr. Denisa Morongová   a  Mgr. Ing. Zdenka Matulová Juríková

    

   Projekt je zameraný na prevenciu šikanovania a sociálopatologických javov, zlepšenie klímy v školách, pokles konfliktov v školách, k sociálnej tolerancii, odstraňovať bariéry z
   rozdielneho socioekonomického postavenia rodiny, kultúrnych rozdielov, naučiť žiakov efektívne a neagresívne odvrátiť agresívne jednanie, naučenie rešpektu názorovej rôznorodosti a ľudským právam.

    

    Projekt bude realizovaný prostredníctvom výcviku sociálnych a komunikačných zručností vedený dvoma lektormi. Aktivity majú pomôcť pri vštepovaní dôvery a rešpektu k iným názorom, vedieť prijímať pozitívne aj negatívne informácie, získať poznanie, aké motivačné stimuly sú dôležité pre zlepšenie klímy v škole, oboznámenie sa s rovesníckou mediáciou na škole.

   Na stretnutiach získa žiak poznanie, aké zručnosti môžu jemu a jeho rovesníkom pomôcť riešiť ich vlastný problém.

    

   Cieľom je v prostredí školy:

   →prevencia pred sociálnopatologickými javmi,

   →pokles počtu konfliktov na škole,

   →naučiť ich efektívne a neagresívne odvrátiť agresívne jednanie,

   →opatrenia na ochranu detí pred negatívnymi vzormi správania v prostredí školy,

   → naučiť ich vnímať,

   →rešpektovať názory druhých,

   →kritickému mysleniu,

   →sociálnej tolerancii,

   →pomoc pri odhaľovaní šikanovania,

   →záujem znížiť množstvo vzájomne prejavovaných verbálnych útokov medzi spolužiakmi,

   →snaha zvnútorniť prejavy vzájomnej tolerancie v triedach,

   →odbremenenie pedagógov od riešenia sporov a konfliktov vzniknutých medzi žiakmi,

   →záujem v dialógu odstraňovať bariéry vyplývajúce z rozdielneho socioekonomického postavenia rodiny,

   →kultúrnych rozdielov,

   →predchádzanie odcudzeniu detí od školského prostredia v dôsledku prvých nepríjemných pocitov zo zlyhania.

    

   Udržateľnosť projektu na školách bude vedená tak, aby sa na školách vyškolili rovesnícki mediátori, ktorí sami budú schopní svojim rovesníkom pomáhať pri riešení ich problémov a konfliktov na školách ale aj mimo nich a zároveň budú vedieť spolupracovať s pedagógmi pri riešení konfliktov.