Základná škola

Prihlásenie

OZ RZ pri ZŠ Kvačany

Štatút OZ RZ pri ZŠ Kvačany

                          

                                 Štatút Rodičovského združenia pri Základnej škole Kvačany.

                                                                   

                                                                               Článok 1

                                                                       Postavenie rodičovského združenia       

1/ Rodičovské združenie pri Základnej škole Kvačany (ďalej len RZ) je dobrovoľné občianske združenie rodičov, ktoré je organizáciou Slovenskej rady rodičovských združení (ďalej len SRRZ).

2/ RZ je právnickou osobou, vystupuje v právnych vzťahoch svojím menom a nesie zodpovednosť, ktorá z týchto vzťahov vyplýva.

3/ Činnosť RZ sa riadi schválenými stanovami a odporúčaniami SRRZ a ustanoveniami príslušných zákonov, ak sa dotýkajú činnosti RZ.

4/ RZ sa riadi zásadou delegovanej právomoci. Štruktúrne prvky organizácie a ich zástupcov ustanovuje a odvoláva na základe rovných, priamych a tajných volieb. Rozhoduje väčšina hlasov hlasujúcich.

5/ RZ je zriadené na dobu neurčitú.

 

                                                                             Článok 2             

                                                                  Poslanie a úlohy  rodičovského združenia      

1/ Poslaním RZ na škole je spolupracovať s vedením školy a jej pedagogickým zborom pri výchove a vzdelávaní žiakov školy v súlade s pedagogickou teóriou pri zachovaní práv detí v zmysle Deklarácie práv dieťaťa, pri ochrane a presadzovaní výchovného záujmu rodičov detí. Ďalej spolupracuje s vedením školy pri organizovaní záujmovej činnosti školy, pri zabezpečovaní kultúrnych alebo športových podujatí školy, pri organizovaní domácich a zahraničných stykov školy a pri usmerňovaní vzťahov rodičov ku škole a naopak.

2/ RZ zhromažďuje a rieši námety, pripomienky a požiadavky rodičov, týkajúce sa výchovy a vzdelávania žiakov.

3/ Prostredníctvom svojich zástupcov rokuje s riaditeľom školy, učiteľmi a ostatnými pracovníkmi školy s vedomím spoločnej zodpovednosti za výchovu žiaka.

4/ RZ rešpektuje právnu subjektivitu školy. Problémy presahujúce kompetencie vedenia školy rieši s orgánmi štátnej správy a samosprávy prípadne s MŠ SR.

5/ Utvára rodičovskú radu, ktorá rozhoduje vo veciach RZ. Realizáciu rozhodnutí rodičovskej rady zabezpečuje výkonný výbor- predseda rodičovskej rady, tajomník rodičovskej rady, hospodár rodičovskej rady.

 6/ RZ podľa potreby utvára komisie ( stravovaciu, revíznu, výchovnú, atď.)

                                                                                   Článok  3

                                                                           Organizácia rodičovského združenia

1/ Organizáciu RZ tvorí:  -     členská základňa (rodičia detí navštevujúcich ZŠ Kvačany)

rodičovská rada (zástupcovia rodičov všetkých tried ZŠ)
výkonný výbor ( volení zástupcovia z rodičovskej rady)
komisie ( volení rodičia z členskej základne)

2/ Rodičovská rada (ďalej len RR) je najvyšším orgánom RZ. Je tvorená zvolenými zástupcami všetkých tried ZŠ. Títo sú zvolení na prvom triednickom rodičovskom združení školského roku.

a/ RR rieši všetky zásadné otázky spolupráce rodiny a školy. Vyjadruje sa k výchovným opatreniam vedenia školy, schvaľuje  rozpočet organizácie, schvaľuje výdaj finančných prostriedkov organizácie vo výške nad 100€. S vedením školy rieši pripomienky a návrhy rodičov.

b/ RR zasadá minimálne 2x počas školského roka. Jej zasadnutí sa môžu zúčastniť aj rodičia, ktorí nie sú jej členmi. Rada rodičov môže byť zvolaná aj viac krát  a to na požiadanie vedenia školy alebo skupiny rodičov. Zvoláva ju predseda.

c/ Rozhodnutie RR je záväzné pre všetkých členov rodičovského združenia. Funkčné obdobie RR sú štyri školské roky.

 

3/ Výkonný výbor volí RR na svojom prvom zasadaní vo funkčnom období. Tento výbor je trojčlenný (predseda, tajomník, hospodár). Funkčné obdobie výkonného výboru sú štyri školské roky. Výbor sa riadi RZ a rozhodnutiami RR.

a/ Podáva RR o svojej činnosti správu o hospodárení, správu o činnosti komisií.

b/ Predkladá RR návrh rozpočtu organizácie.

c/ Zabezpečuje spoluprácu s vedením školy.

d/ Informuje riaditeľa školy o pripomienkach a návrhoch rodičov.

e/ Zabezpečuje organizáciu kultúrnych, športových a iných podujatí žiakov školy.

f/ V prípade potreby zabezpečí prizvanie pedagogických pracovníkov školy na rodičovskú radu.

 

4/ Z každého zasadania výkonného výboru a RR sa vyhotovuje zápisnica v dvoch kópiách a to 1x škola, 1x dokumentácia rodičovského združenia

 

                                                                         Článok 4

                                                           Práva a povinnosti rodičovského združenia

1/ Členstvo v rodičovskom združení vzniká podpisom rodiča do zoznamu členov rodičovského združenia. Členstvo sa končí ukončením dochádzky žiaka rodiča do ZŠ.

2/ Členovia rodičovského združenia majú právo

a/ voliť orgány organizácie

b/ byť volení do týchto orgánov

c/ vyjadrovať sa k práci školy

d/ venovať rodičovskému združeniu alebo škole dar vo forme materiálneho alebo finančného príspevku

e/  byť informovaní o riešení pripomienok rodičov k práci školy

 

3/ Členovia RZ sú povinní:

a/ zúčastňovať sa triednych schôdzí RZ

b/ platiť členské príspevky vo výške 5€ ročne na žiaka do 30.11. bežného roka

c/ rešpektovať ustanovenia týchto stanov

d/ zúčastniť sa na riešení svojej vlastnej pripomienky ako ich o to výkonný výbor požiada

 

                                                                       Článok 5

                                                           Hospodárenie rodičovského združenia        

1/ Príjmy RZ tvoria členské príspevky, dobrovoľné príspevky a dary rodičov vrátane sponzorstva.

2/ Hlavným nástrojom na rozdelenie financií je rozpočet RZ, ktorý pripravuje výkonný výbor a schvaľuje rodičovská rada.

3/ Finančné prostriedky RZ sa ukladajú na bežný účet organizácie v Prima banke.

4/ Na základe článku 4 písmena d, stanov SRRZ, RZ uhrádza členský príspevok.

5/ Podpisové právo majú členovia výkonného výboru jednotlivo.

6/ Čerpanie finančných prostriedkov eviduje v účtovných dokladoch hospodár RZ. Doklady o hospodárení RZ je hospodár povinný predložiť na požiadanie RR.

7/ Výdaj finančných prostriedkov uskutočňuje hospodár RZ na základe RR, výkonného výboru a v súlade s rozpočtom RZ na daný školský rok.

8/ Veci (predmety), ktoré sú vo vlastníctve RZ sa evidujú v inventárnej knihe, ktorú vedie hospodár RZ. Inventarizácia majetku sa vykonáva 1x ročne alebo pri odovzdaní funkcie hospodára. Vykoná ju rodičovská rada.

 

                                                                            Článok 6

                                                                                Záverečné ustanovenia  

1/ RZ zaniká zrušením školy, alebo rozhodnutím väčšiny členov RZ. Na základe toho zvolá  výkonný výbor mimoriadne záverečné zasadanie rodičovskej rady, ktorá v mene RZ potvrdí zánik a zabezpečí organizáciu zúčtovania majetku organizácie, pri ktorom:

a/ sústredí finančné prostriedky, vyrovná všetky záväzky a dlhy a určí likvidátora ( skupinu rodičov- členov rodičovskej rady)

b/ zabezpečí odpredaj hnuteľného a nehnuteľného majetku organizácie, prípadne daruje škole na výchovno  vzdelávacie účely

c/ rozhodne o rozdelení finančných prostriedkov na účte v banke (darovanie škole).

 

Prerokovaný a schválený v Kvačanoch dňa 09.01.2015.