Základná škola

Prihlásenie
 • Projekt

  Povedz mi to ako partner je názov projektu, ktorý nám podporila Nadácia pre deti Slovenska sumou 5 300 €. Projekt s celkovým rozpočtom 7 445 € bude riešiť rozvoj  rešpektujúcej komunikácie medzi učiteľmi, žiakmi a rodičmi. Po minuloročnom absolvovaní kurzu Rešpektovať a byť rešpektovaný  učiteľmi tak budeme pokračovať v tejto našej snahe o budovanie dobrých vzťahov. V tomto školskom roku kurz rešpektujúcej komunikácie absolvuje aj 20  rodičov. Deti  budú v pravidelných popoludňajších stretnutiach rozvíjať sebaúctu a životné zručnosti potrebné k rešpektujúcej komunikácii. Súčasťou stretnutí bude aj tvorba rozprávkových príbehov, ktoré vydáme  v spoločnej knižke. Príbehy poukazujúce na dôsledky vhodnej a nevhodnej komunikácie si budeme môcť v prípade priaznivého počasia pozrieť aj v našom školskom amfiteátri už koncom augusta. Projekt ukončíme v marci 2019 školskou konferenciou, kde odprezentujeme priebeh a výsledky projektu všetkým rodičom a priateľom školy.

 • Semináre

                                                         REŠPEKTOVAŤ A BYŤ REŠPEKTOVANÝ

                                            v spolupráci s Asociáciou S. Kovalikovej a ZŠ Kvačany

                             www.respektovanie.sk www.skola21.sk  www.zskvacany.edupage.org/.sk

                                                                                         

                                                 REŠPEKTOVAŤ A BYŤ REŠPEKTOVANÝ

                                Kurz o komunikácii a postupoch, ktoré vymedzujú hranice,

                                podporujú zodpovednosť a sebaúctu a budujú dobré vzťahy.

                                               Lektori: RNDr. Tatiana Piovarčiová,

                                                              Mgr. Mirka Kumančíková

   

  1. seminár:  27. október 2018  9.00 – 16.30

  AKO VYJADROVAŤ ODÔVODNENÉ POŽIADAVKY

  Ciele výchovy, každodenná komunikácia a potreby detí. Socializácia a sebaúcta. Stanovovanie hraníc správania sa a vývinové úlohy detí. Obsah vs. forma vyjadrovania požiadaviek. Poznatky o fungovaní mozgu - jeden z argumentov pre rešpektujúci prístup. Komunikačné zručnosti I. - opisný vs. hodnotiaci jazyk. Rešpektujúci vs. mocenský model vzťahov vo výchove a vzedlávaní detí aj medzi dospelými. Poslušnosť a jej riziká vs. zodpovednosť. Komunikačné zručnosti II. - informácie, výber, otvorené otázky, jedno slovo. Zásady rešpektujúcej komunikácie.

   

  2. seminár: 28. október 9.00 – 16.30

  EMÓCIE

  Základné fakty o emóciách. Súvislosť medzi emóciami a ľudskými potrebami. Rôzne spôsoby, ako reagujeme na emócie u druhých. Formy empatickej reakcie. Zvládanie vlastných emócií - impulzívny a vedomý spôsob. JA-správa a TY-správa. Ako učiť deti hovoriť o tom, čo prežívajú a čo potrebujú. Emočná inteligencia. Riziká niektorých bežných komunikačných štýlov.

   

  3. seminár:  26. január 2019 9.00 – 16.30

  ČO NAMIESTO TRESTANIA

  Vnútorná a vonkajšia motivácia k učeniu a práci. Prirodzený dôsledok a sociálny dôsledok nežiadúceho správania detí. Následná reakcia dospelého - trest alebo vedenie k zodpovednosti? Riziká trestov. Postupy pri nevhodnom správaní detí. Vytváranie návykov u detí, prevencia a riešenie každodenných "krízových" situácií a konfliktov medzi deťmi.

   

  4. seminár: 27. január 2019 9.00 – 16.30

  AKO VYJADROVAŤ UZNANIE A OCENENIE

  rešpektujúcA KomunikácIA prE každý deň

  Vyjasnenie pojmov odmena, pochvala. Riziká odmien a pochvál. Ako poskytovať spätnú väzbu a vyjadrovať uznanie bez toho, aby sme vytvárali závislosť na autorite. Rôzne možnosti hodnotenia v škole, podpora sebahodnotenia. Riziká súťaží.

   

   

  MIESTO KONANIA: ZŠ Kvačany

  Prihlášky: do 14.09. 2018.

  Koordinácia Antonia Matušková, tel: 0911 210 967 matuskovatonka@gmail.com

  Účastnícky poplatok: 110,- €, úhrada do 21.09.2018

  Účastníci kurzu dostanú písomné zhrňujúce materiály. Odporúčame vziať si podložku na písanie.

  Prosíme priniesť si prezúvky.

 • Cestovné pre žiakov zo školského obvodu

  Oznamujeme zákonným zástupcom žiakov dochádzajúcich zo školského obvodu, 
  že cestovné za obdobie január  - jún  2018 
  sa vypláca každý deň, v čase od 7.00 do 14.00 h., taktiež rodičia stravujúcich detí sa môžu prísť informovať o vyučtovaní stravného. 

 • Koniec školského roka

  Do galérie Koniec školského roka boli pridané fotografie.

 • Rozlúčka s deviatakmi

  Do galérie Rozlúčka s deviatakmi boli pridané fotografie.

 • Program

  Program dňa – 29.6.2018

   

       7.30 – 8.30                  Cesta k úspechu: 1. stupeň

       8.30 – 9.30                  Cesta k úspechu : 2. stupeň

       9.45 – 10.45                Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018                                                               11.00 – 12.00                Odovzdávanie vysvedčení v triedach

 • Výlet 6. roč.

  Do galérie Výlet 6. roč. boli pridané fotografie.

 • Výlet pre najaktívnejších žiakov školy

  Do galérie Výlet pre najaktívnejších žiakov školy boli pridané fotografie.

 • Pozvánka

  Pozývame žiakov 2.-5.ročníka, ktorí sa v týždni od 2.7. do 6.7.2018 ešte nechcú rozlúčiť so školou do dochádzkového tábora so športovým a turistickým zameraním. 

 • Noc v družine

  Do galérie Noc v družine boli pridané fotografie. Ako po iné roky, aj tento školský rok nás v ŠKD čakala nezabudnuteľná noc. Niesla sa pod názvom "Tajomná noc v ŠKD", ktorú sme uskutočnili pre deti v termíne od 8.6.2018 - do 9.6.2018. Pani vychovávateľky pripravili skvelý program, v ktorom deti čakalo veľa zábavy, hier, šantenia, rozprávková cesta, v ktorej si deti mohli vyskúšať hľadať poklad, turistika a samozrejme najviac očakávaná noc bez rodičov (spanie v ŠKD). Prihlásilo sa nám spolu 45 detí, ktoré to s nami zvládli. Sobotňajší deň sme si spríjemnili spoločnou turistikou s rodičmi do Kvačianskej doliny až k mlynom. Touto cestou sa chceme poďakovať aj Vám, milí rodičia, ktorí ste prispeli k organizácii tohto pekného podujatia. Ďakujeme. Pani vychovávateľky a deti z ŠKD.

 • Zrušenie podujatia

  Oznamujeme Vám, že z dôvodu nezáujmu o pripravované podujatie sa školský výstup na Choč dňa 16.6.2018 neuskutoční.

 • Zľava na internet

  Aj v tomto školskom roku Citycom ocení najlepších žiakov zľavou na internet.

 • Pozvánka

  Milí rodičia našich budúcich prvákov, no tiež rodičia žiakov 1.-4. ročníka v školskom roku 2018/2019,

  prijmite pozvanie na informačné stretnutie dňa  21.6.2018  o 16.00 hod.

  Zoznámime Vás na ňom s ponukou voľnočasových aktivít pripravovaných našou Základnou školou, Súkromnou umeleckou školou Katolícky kruh a s ponukou Kids fun academy pre žiakov 1.-4. ročníka.

  Po skončení prvej časti rodičia žiakov budúceho 1. ročníka budú informovaní o ich zapojení do projektu školy, o pripravovanom vyučovaní matematiky s podporou Hejného metódy i o ďalších plánoch budúcej učiteľky prvého ročníka.

  Verím že sa pripravovaného stretnutia zúčastnite, aby sme sa mohli reálne posunúť v príprave budúceho školského roka.

                                                                                                                      M. Rypáková, riaditeľka

 • Školský výstup na Choč – POZVÁNKA

  Pozývame žiakov, rodičov  našich žiakov i všetkých priateľov, aby sme spoločne v nedeľu 17.6.2018  oslávili Deň otcov výstupom na majestátny symbol Liptova – Choč (1608 m. n. m. ).

  Výstup plánujeme  začať v obci Lúčky.

  Prosíme všetkých, ktorí majú chuť zúčastniť sa tejto akcie, aby mailom oznámili svoju účasť na adrese školy:

  zskvacany@gmail.com do štvrtka 14.6.2018 najneskôr do 15.00 hod. V prípade väčšieho  záujmu zabezpečíme autobus, aby sme sa na úpätie Choča dopravili spoločne. Ďalšie pokyny Vám v piatok pošleme na Vaše mailové adresy, cez ktoré sa prihlásite na podujatie.

  Tešíme sa na ďalšie spoločné zážitky a veríme, že nás podporí aj príroda vyhovujúcim počasím.

 • Hrabovo - školský výlet 7. triedy

  Do galérie Hrabovo - školský výlet 7. triedy boli pridané fotografie.

 • Deň detí s ozbrojenými a záchrannými zložkami SR

  Do galérie Deň detí s ozbrojenými a záchrannými zložkami SR.  Medzinárodný deň detí - 1. júna 2018 sa niesol v oranžovej farbe vďaka tričkám, ktoré sme k sviatku dostali ako darček. Darček splnil aj praktickú úlohu – boli sme dobre viditeľní medzi inými školami, s ktorými sme sa zúčastnili podujatia v Akadémii ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši, kde boli pripravené pre deti ukážky vojenskej muzeálnej techniky, hasičskej techniky a hasičského športu, ukážky pracovísk a techniky Policajného zboru SR, Mestskej polície Liptovský Mikuláš, ukážky poskytovania 1. pomoci a maskovania, prezentácia zbraní a súťaže. Deti obdivovali policajnú motorku, vyskúšali si svetelnú a zvukovú signalizáciu na autách, zasúťažili si na kolobežkách, videli obrovské hasičské autá, ale i hasenie požiaru, vyšantili sa v hasičskej pene,  objavili historický tank, lietadlo či guľomet i  ručné zbrane. Naučili sa ako zachrániť ľudský život či obviazať zranenie. Organizátori podujatie pripravili tak, aby bolo poučné, zábavné, motivačné a prinieslo všetkým veľa zážitkov a radosti.

 • Súťaž
 • Školský výlet - Banská Štiavnica

  Do galérie Školský výlet - Banská Štiavnica boli pridané fotografie.

 • Školský výlet 5. A, 5.B, ŠpT a 1. triedy

       Do galérie Starý Smokovec - školský výlet boli pridané fotografie. 18. 5. 2018 sme prežili nádherný deň. Najprv sme navštívili Tricklandiu  v Starom Smokovci. Tam bola zábava! Zažili sme jedinečné putovanie Slovenskom v galérii optických ilúzií. V jej priestoroch sme našli aj námety slovenských ľudových povestí, rozprávok, obcí a zámkov. Je v nej 24 atrakcií. Páčili sa nám antigravitačné miestnosti aj zrkadlové bludisko. Urobili sme si perfektné fotografie. Potom sme sa pozemnou lanovkou vyviezli na Hrebienok. Trošku nám začalo pršať, ale to nás neodradilo od turistickej vychádzky. Navštívili sme Príjemnú zónu na Hrebienku, kde sme sa na informačných tabuliach dozvedeli všetko zo života medveďov. Cestou späť nám už vykuklo aj slniečko. Potom sme zamierili do Popradu a navštívili sme nákupné stredisko Max. Domov nám cesta ušla rýchlo, aj sme si v autobuse zaspievali.

  Na výlete sme spoznali, čo je to to umenie „TRICKART“. Dvojrozmerné kresby vyzerali ako skutočné, ale bol to iba trik. A aj naše Tatry sú prekrásne. A aj keď sme mali zamračené počasie, na výlete bolo čo objavovať a obdivovať.

   

 • Príprava a súťaž mladých zdravotníkov I. a II. stupeň
strana: