• Špeciálny pedagóg

    • 11.06.2021 08:08
    •  

     Školský špeciálny pedagóg: Mgr. Ľubomíra Trnovská

     Kontakt:   lubomira.trnovska@zskvacany.sk

     Konzultačné hodiny:

     • pondelok od 14.00 h do 15.00 h
     • konzultácie v iných dňoch sú možné po vzájomnej dohode

      

     Náplň práce školského špeciálneho pedagóga

          Pracovná náplň školského špeciálneho pedagóga spočíva predovšetkým v priamej práci so žiakmi so špecifickými vzdelávacími potrebami a poskytnutí individuálnych či skupinových špeciálnopedagogických a terapeutických služieb na pôde školy:

     • odporučenie rodičom diagnostikovať a rediagnostikovať žiakov /podľa potreby a daných predpisov/,
     • riešenie problémov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
     • v prípade potreby zabezpečenie pomôcky žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami /napr. čitateľské tabuľky, didaktické pomôcky – skladačky, dominá, puzzle, pexesá na pravo-ľavú orientáciu, koncentrácia pozornosti a pod, rozvíjanie motoriky – navliekanie šnúrok, drevené hlavolamy, prevliekačky, jazyk a reč – obrázkové a metodické materiály na podporu prirodzeného vývinu reči, pomôcky zamerané na precvičenie jemnej, hrubej motoriky, na rozvoj slovnej zásoby, pozornosti a reedukáciu vývinových porúch učenia/,
     • realizovanie náčuvov na vyučovaní s cieľom bližšie spoznať triedu, jednotlivých žiakov, pozorovať ich prácu na vyučovacej hodine,
     • pozorovanie žiakov so ŠVVP v rôznych situáciách – účasť na rôznych akciách školy,
     • budovanie špeciálnopedagogickej knižnice, príprava a zhromažďovanie materiálov pre prácu so žiakmi /pracovné listy, cvičenia a pod./,
     • oboznámenie vyučujúcich s aktuálnym problémom začleneného žiaka /v prípade potreby/,
     • účasť na zápise nových prvákov,
     • spolupráca s vedením školy, s výchovnou poradkyňou, konzultácie s jednotlivými vyučujúcimi, triednymi učiteľmi a s asistentmi učiteľa, usmerňovanie ich práce so začlenenými žiakmi,
     • konzultácia a spolupráca s rodičmi,
     • zakladanie a vedenie dokumentácie k jednotlivým žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
     • spolupráca s ostatnými poradenskými inštitúciami, predovšetkým s centrom špeciálno-pedagogického poradenstva, centrom pedagogicko-psychologického poradenstva, prípadne aj s lekármi.

      Školský špeciálny pedagóg pracuje so žiakmi:

     • individuálne – v učebni špeciálneho pedagóga – individuálna špeciálnopedagogická reedukácia je zameraná na zmiernenie negatívneho vplyvu poruchy alebo postihnutia na vzdelávacie výsledky. U každého žiaka sú reedukačné hodiny prispôsobené výsledkom psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky. To znamená, že sú zamerané na tie oblasti, v ktorých majú títo žiaci deficity: technika čítania, porozumenie čítaného textu, postrehovanie, rozvoj sluchového a zrakového vnímania, pravo-ľavej a priestorovej orientácie, rozvoj slovnej zásoby a jazykového citu, rozvoj jemnej motoriky a grafomotoriky, rozvoj predčíselných a číselných predstáv, základných matematických operácií a pod.,
     • individuálne priamo na vyučovacej hodine,
     • skupinovo – poskytuje žiakom terapeutické služby /arteterapia, muzikoterapia, terapia hrou a iné/.

          Úlohou školského špeciálneho pedagóga je vysvetliť príčiny úspechu/neúspechu, správne motivovať rodičov a dieťa do ďalšej činnosti. Cieľom jeho činnosti je optimalizovať vzdelávací a osobnostný vývin detí s poruchami učenia, t.z. prispieť k úpravám či zlepšeniu ich výkonov, resp. zabrániť ich ďalšiemu zhoršovaniu a predchádzať poruchám správania alebo zmierniť ich prejavy rozvíjaním vnútorných predpokladov na učenie, ovplyvňovaním podmienok na učenie, spoluprácou s vyučujúcimi a rodičmi. Školský špeciálny pedagóg pracuje v oblasti výchovno-vzdelávacej a poradensko-konzultačnej.

           „Školský špeciálny pedagóg je na základnej škole pre žiakov preto, aby sa žiakom i rodičom účinne pomohlo a tak sa im úspešne učilo, dobre sa v škole cítili, zažívali úspech v kolektíve žiakov, prežívali radosť zo školskej práce a tak z nich vyrástli zdravé a harmonické osobnosti...“

    • viac