• špeciálna trieda

    • V roku 2007 bola v Základnej škole Kvačany zriadená špeciálna trieda pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, v ktorej sa vzdelávajú žiaci s mentálnym postihnutím a pod vedením špeciálneho pedagóga a asistenta učiteľa postupujú podľa Vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym postihnutím ISCED 1. Navštevujú ju žiaci od prípravného až po deviaty ročník.

     Špeciálna trieda poskytuje žiakom podnetné prostredie na vzdelávanie, v systematickej a tvorivej atmosfére rozvíja ich poznávaciu, sociálnu, emocionálnu a morálnu oblasť, umožňuje im  získať základné pracovné zručnosti a návyky, ktoré môžu využiť v ďalšom vzdelávaní i v bežnom živote. Prostredníctvom osvojovania celoživotných pravidiel sú žiaci vedení k tolerancii, porozumeniu, vzájomnému akceptovaniu a priateľstvu. Všetky osvojené kľúčové kompetencie v špeciálnej triede sú predpokladom k získaniu základu všeobecného vzdelania žiakov a dosiahnutiu čo najvyššieho stupňa socializácie.

     V špeciálnej triede majú žiaci zabezpečené  také podmienky, ktoré rešpektujú špeciálne osobitosti edukácie, individualitu žiakov a to so zreteľom na ich ďalší pozitívny rozvoj. Proces sociálneho učenia je podporovaný v rôznych skupinách a prostrediach, pretože žiaci sa vzdelávajú aj v intaktných triedach vo výchovných predmetoch, kde pracujú so svojimi rovesníkmi.

     Špeciálna trieda sa nachádza na prízemí základnej školy a tak umožňuje žiakom s viacnásobným  postihnutím bezbariérový vstup. Trieda je vybavená vhodným školským nábytkom. Je štruktúrovaná na dve zóny: zónu učiacu, kde prebieha výchovno-vzdelávací proces a zónu oddychovo-relaxačnú, ktorá je vybavená kobercom a slúži na rôzne aktivity, hry i psychohygienické prestávky.

     Škola má zriadené odborné učebne a priestory, ktoré využívajú aj žiaci špeciálnej triedy: telocvičňu, počítačovú miestnosť, triedu s interaktívnou tabuľou, školskú dielňu, cvičnú kuchynku, knižnicu. V budove školy sa nachádzajú jednotlivé kabinety, v ktorých sú učebné pomôcky rozvíjajúce tvorivosť a myslenie žiakov. Súčasťou školského objektu je priestranný a udržiavaný školský dvor s multifunkčným  ihriskom a asfaltovými chodníkmi využívanými aj na dopravnú výchovu. Škola má vlastnú jedáleň a Školský klub detí, ktoré využívajú aj žiaci špeciálnej triedy. Nemenej dôležitou súčasťou sú priestory na odkladanie odevov a obuvi, spoločné priestory pre hygienu, vrátane bezbariérového sociálneho zariadenia.

     V špeciálnej triede majú žiaci zabezpečené  také podmienky, ktoré rešpektujú špeciálne osobitosti edukácie, individualitu žiaka a to so zreteľom na jeho ďalší pozitívny rozvoj. Špeciálnu triedu v Kvačanoch navštevujú žiaci z okresu Liptovský Mikuláš, preto ak máte záujem o vzdelávanie v špeciálnych podmienkach, ktoré bude počas školskej dochádzky zohľadňovať špeciálne edukačné potreby Vášho dieťaťa, neváhajte a kontaktujte vedenie ZŠ Kvačany.

      

  • Kontakty

   • 37813455
   • 2021669771
   • Základná škola
   • zskvacany@gmail.com
   • 044/5597308, 0911 160 027
   • Kvačany 227 032 23 Liptovská Sielnica
 • Fotogaléria

  • Rozlúčka so šk.rokom 2019/2020
  • Maškarný ples ŠKD
  • Valentínska pošta
  • Fenomény sveta Slnko
  • Cesta k úspechu 1. polrok
  • Lyžiarsky výcvik 26. - 31. 1. 2020
  • Holuby - Trenčín
  • Po stopách zveri
  • Kapustníčkovanie v škole s besiedkou pri stromčeku
  • Snehová kráľovná - muzikál
  • Žilina
  • Ok Stolný tenis